AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

KOLEGIJ JAVNOG ZDRAVSTVA


 

Predsjednica: prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
Tajnica: prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković

Misija Kolegija:
Misija Kolegija je unaprjeđenje narodnog zdravlja djelovanjima u zajednici kojima se doprinosi očuvanju i unaprjeđenju zdravlja, poglavito skupinama koje sustav ne obuhvaća.
Široki raspon misije koju Kolegij obuhvaća, razdijeljen je i isprepliće se kroz djelovanja njegovih odbora. Pri tom se stalnim praćenjem javnozdravstvenih sadržaja i funkcioniranja sustava zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj i svijetu, evaluiraju i procjenjuju prikladnosti njihove primjene u nacionalnim okvirima.
Podizanjem svijesti stručne i opće javnosti o mogućnostima otkrivanja novih znanja, kao i unapređivanju istraživačkih metoda u javnozdravstvenim granama, nastoji se doprinijeti unapređenju zdravlja pojedinca, populacijskih skupina i populacije u cjelini.

Plan rada Kolegija javnog zdravstva:  
Daljnji rad na:

 • • razvoju aktivnosti unutar projektne inicijative Jedno zdravlje u Hrvatskoj,
 • • izgradnji gospodarskih mogućnosti AMZH za samostalno ostvarivanje svojih funkcija,
 • • podupiranju ostvarenju planova svakog pojedinih odbora Kolegija.

Unutar Kolegija javnog zdravstva djeluje 8 (osam) odbora.

Odbor za e-zdravlje

Predsjednica: prof. dr. sc. Josipa Kern
Tajnica: prim. dr. sc. Inge Heim, FESC


Misija Odbora:
Pratiti događanja u području primjene, razvoja i evaluacije informacijskih i komunikacijskih tehnologija u medicini i zdravstvu u Hrvatskoj i u svijetu sa svrhom:
• unapređenja zdravlja pojedinca, populacijskih skupina i populacije u cjelini,
• unapređivanje infrastrukture radi provođenja istraživanja u medicini i zdravstvu,
• otkrivanja novih znanja, uz uvažavanje međunarodnih iskustava i trendova.


Plan rada Odbora za e-zdravlje:  

Daljnji rad na promociji Deklaracije o e-zdravlju i Smjernicama za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa putem suradnje s profesionalnim udrugama i organizacijama (medicina/zdravstvo, e-zdravlje, odnosno medicinska informatika).

Praćenje događanja u području primjene, razvoja i evaluacije informacijskih i komunikacijskih tehnologija u medicini i zdravstvu, te rad na njihovu unaprjeđenju.


Odbor za klimatske promjene i zdravlje

Predsjednica: prim. dr. sc. Inge Heim, FESC
Tajnica: prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak


Misija Odbora:
Zadatak Odbora je osvijestiti stručnu javnost i opću populaciju o promjenama klime (u smislu sve viših temperatura i toplinskih valova, sve češćih ekstrema kao što su suše, poplave, oluje s jakim vjetrovima i sl.) u zadnjih nekoliko desetljeća, o (negativnom) utjecaju takvih klimatskih promjena na zdravlje i pomoći u adaptaciji i zaštiti. Svojim radom i uključivanjem u razne akcije, izrade strategija i akcijskih planova Odbor djeluje i na zakonodavstvo ukazujući na negativan utjecaj klimatskih promjena na zdravlje.


Plan rada Odbora za klimatske promjene i zdravlje:
Daljnje aktivnosti na osvješćivanju stručne javnosti da je u svim akcijama ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama važno misliti na zdravlje pučanstva.


Odbor za medicinu rada i sporta

Predsjednica: prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
Tajnica: prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković


Misija Odbora:
Pratiti sadržaje i funkcioniranje sustava zaštite zdravlja na radu i u sportu u Hrvatskoj i svijetu te evaluirati njegovu primjenu i prikladnost primjene u medicini rada i sporta u nacionalnim okvirima.
Provoditi programe iz medicine rada i sporta koji će poduprijeti kompetencije i stavove svih koji sudjeluju u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja u uvjetima rada i sporta kroz neprekidno učenje i samoprocjenu nužne za podizanje kvalitete stručnog rada.


Plan rada Odbora za medicinu rada i sporta :  
Daljnji rad na:

 • • podizanju svijesti i značenju podupiranja sustava koji će omogućiti uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada,
 • • podizanju svijesti i izgradnji održivog sustava očuvanja zdravlja i radne sposobnosti profesionalnih glazbenika,
 • • doprinos u projektnim aktivnostima AMZH Jedno zdravlje u Hrvatskoj.

Odbor za prehranu

Predsjednica:prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak
Tajnica: prim. dr. sc. Inge Heim
Misija Odbora:

 • • promovirati zdravi način prehrane u populaciji 
 • • pratiti događanja na području prehrane u Hrvatskoj i u svijetu

Plan rada Odbora za prehranu:  

 • • Rad na marketingu hrane za djecu kako bi se smanjila razina zasićenih masnih kiselina, transmasnih kiselina, šećera i soli.
 • • Suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Odbor za prevenciju nesreća

Predsjednica: prof. dr. sc. Ariana Vorko Jović
Tajnica: dr.med. Ivana Brkić


Misija Odbora:
Osnivanje i izrada Registra za ozlijeđene osobe u Republici Hrvatskoj


Plan rada Odbora za prevenciju nesreća:
Naš je cilj osnivanje i izrada Registra, koji u suvremenom informatičkom sustavu mora biti analitički alat kojim se analiziraju prikupljene informacije iz strukturiranih rutinskih obrazaca/nalaza koje liječnici koriste u svakodnevnom radu, te pružaju prednost nad nekadašnjim registrima koji su koristili tzv. sekundarne podatke (dodatni podaci koji su se morali upisivati). Obzirom da se strukturirani rutinski obrasci koriste u sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji, u registar treba svakako dodati obrasce primarne prevencije (koje smo već razradili), a koji sadrže uzroke nastanka nesreće, kao što su: psihofizičko stanje osobe i njegova aktivnost prije nesreće, stanje okoline, te mehanizam nastanka nesreće (npr.: udarac, porezotina, pad, vatra, otrovanje, ugušenje plinom, utapanje i dr.).
Očekujemo u narednoj godini prihvaćanje našeg zahtjeva od strane Ministarstva zdravstva.


Odbor za racionalnu primjenu lijekova

Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Josip Čulig
Tajnik: nije popunjeno


Misija Odbora:
Pratiti događanja u području primjene racionalne farmakoterapije, primjene novih lijekova, odnosa pacijenata prema propisanoj terapiji. Osobita pozornost će se posvećivati:

 • • edukaciji pacijenata i svih zdravstvenih suradnika koji sudjeluju u procesu propisivanja i primjene lijekova: doktori medicine, farmaceuti, medicinske sestre i drugi zdravstveni suradnici
 • • unapređenju zdravlja i  otkrivanju novih znanja.

Plan rada Odbora za racionalnu primjenu lijekova:  
U sljedećem razdoblju će se Odbor fokusirati i dalje na edukativne aktivnosti zajedno s Referentnim centrom za farmako-epidemiologiju.
U suradnji sa ISPOR Hrvatska (International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research) Odbor će pokrenuti akciju za transparentnost procesa uključivanja na Listu lijekova HZZO dokazano učinkovitih, a za re-evaluaciju postojećih smjernica.


Odbor za praćenje rezistencije na antibiotike u RH

Predsjednica: prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
Počasna predsjednica: prim. dr. sc. Tera Tambić
Tajnica: prim. dr. Marina Payerl Pal


Misija Odbora:
Kontinuirano pratiti kretanje rezistencije na antibiotike među kliničkim izolatima najčešćih uzročnika infektivnih bolesti u različitim regijama Hrvatske. U tu svrhu Odbor:

 • • podržava rad mreže mikrobioloških laboratorija koji svojim podacima pokrivaju više od 90% populacije RH
 • • osigurava međulaboratorijsku standardizaciju testiranja osjetljivosti na antibitike te redovito usklađivanje s europskim standardima
 • • omogućuje pravovremeno uočavanje širenja izolata s novim mehanizmima rezistencije
 • • omogućuje prilagodbu lokalnih i nacionalnih smjernica za racionalnu primjenu antibiotika
 • • omogućuje sudjelovanje u europskim programima praćenja rezistencije i potrošnje antibiotika: European Antimicrobial Resistance Surveillance (EARS-Net) i European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC-Net)

Plan rada Odbora za praćenje rezistencije na antibiotike u RH:  

 • • Kontinuirano pratiti rezistenciju bakterija u različitim regijama RH
 • • Kontinuirano pratiti potrošnju antibiotika u RH, surađivati s europskim mrežama European Antimicrobial Resistance Surveillance (EARS-Net) i European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC-Net)
 • • Sudjelovati u provođenju javne kampanje za podizanjem svijesti o antibioticima
 • • Organizirati sastanke
  • • IX. hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike, ožujak 2018.
  • • Proljetni sastanak Odbora, svibanj 2018.
  • • Simpozij povodom obilježavanja Europskog dana svjesnosti i Svjetskog tjedna o antibioticima, studeni 2018.
  • • Jesenski sastanak Odbora, prosinac 2018.


Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu

Predsjednik: prim. mr. sc. Goran Ivanišević
Tajnik: prim. dr. Oto Kraml

Misija Odbora:
Pratiti područje primjene prirodnih ljekovitih činitelja u medicini općenito, napose u lječilišnoj, zdravstvenom turizmu i medicinskom turizmu u Republici Hrvatskoj sa svrhom:

 • • unapređenja zdravlja pojedinca, populacijskih skupina i populacije u cjelini,
 • • unapređivanje metoda radi provođenja istraživanja u lječilišnoj medicini i zdravstvu,
 • • otkrivanja novih znanja, uz uvažavanje međunarodnih iskustava i trendova.

Plan rada Odbora za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu:

 • • daljnji rad na promociji prirodnih ljekovitih činitelja u medicini, zdravstvu i turizmu.
 • • izrada Deklaracije o primjeni prirodnih ljekovitih činitelja u medicini Republike Hrvatske.

Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2017.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal