NAKLADNIŠTVO HAMZ > ČASOPIS HAMZ >  ACTA MEDICA CROATICA

GLASILO HRVATSKE AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI

UREDNIČKI ODBOR

Glavni urednk

Petar Kes

Pomoćnik urednika

Ilija Kuzman

Tajnik

Nikola Janković

Tehnička urednica 

Dunja Beritić-Stahuljak

Urednički odbor

Iva Alajbeg, Marko Banić, Nikolina Bašić Jukić, Josip Čulig, Iva Dekaris, Marko Duvnjak, Josip Djelmiš, Alenka Gagro, Josipa Kern, Dragutin Košuta, Ratko Matijević, Sanjin Rački, Zvonko Rumboldt, Adriana Vince, Lada Zibar

Predsjednik Uredničkog savjeta

Jasna Lipozenčić

Počasna urednica 

Nastja Kučišec Tepeš

Urednički savjet 

Mladen Belicza (Zagreb), Theodor Dürrigl (Zagreb), Davorin Djanić (Slavonski Brod), Željko Grabarević (Zagreb), Olga Jelić (Slavonski Brod), Tatjana Jeren (Zagreb), Vjekoslav Jerolimov (Zagreb), Eduard Klain (Zagreb), Vasilije Nikolić (Zagreb), M. William Novick (Memphis), Vlado Oberiter (Zagreb), Mladen Pavlović (Zagreb), Momir H. Polenaković (Skopje), Kristina Potočki (Zagreb), Senija Rašić (Sarajevo), Željko Reiner (Zagreb), Johannes Ring (München), Antun Tucak (Osijek), Ivan Urlić (Split), Melita Valentić-Peruzović (Zagreb), John Wallwork (Cambridge), Željko Zupančić (Zagreb)

Lektor 

Antonija Redovniković

Omotna stranica 

Ivan Picelj


ADRESA UREDNIŠTVA


ACTA MEDICA CROATICA
Hrvatska akademija medicinskih znanosti
Kaptol 15 p.p. 27., 10000 Zagreb, Hrvatska
Mob: +385 099 535 9161
E-mail: kespetar@gmail.com 
Web: www.amzh.hr

Časopis se tiska četiri puta godišnje. Prigodno se mogu publicirati tematski brojevi i suplementi. The Journal is published four times a year. Conveniently may be publish supplements. Naručuje se neposredno od Uredništva. Godišnja pretplata u zemlji iznosi 500,00 kn, a uplaćuje se na račun IBAN: HR5423600001101481831 pri Zagrebačkoj banci.

UPUTE AUTORIMA

Časopis ACTA MEDICA CROATICA objavljuje uvodnike, izvorne radove, smjernice, preglede, klinička zapažanja, osvrte, prikaze bolesnika, pisma uredništvu i prikaze knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim redovitih brojeva časopis objavljuje tematske i dodatne brojeve (posvećene kongresima i simpozijima). Dodatne brojeve časopisa uređuje gost-urednik u skladu s uputama časopisa Acta Medica Croatica. Upute autorima u skladu su s općim zahtjevima za rukopise dogovorenim na International Committee of Medical Journal Editors dostupnim na www.icmje.org

• Prijava rukopisa
Rukopis i popratno pismo šalju se u elektroničkom obliku, isključivo e-poštom na adresu actamedicacroatica@amzh.hr. Priloge koji se šalju treba označiti prezimenom prvog autora uz dodatak što prilog sadrži (npr. Horvati-pismo; Horvat-rad; Horvat-slike; Horvat-tablice; Horvat-literatura). Rukopisi koji ne udovoljavaju tehničkim zahtjevima oblikovanja biti će vraćeni autoru na doradu bez razmatranja sadržaja.

• Popratno pismo
Popratno pismo mora sadržavati puni naziv članka, popis i potpisanu izjavu svih autora da se radi o originalnom radu koji do danas nije objavljen, kao i da se slažu s njegovim sadržajem i da nisu u sukobu interesa. Nadalje, potrebno je navesti podatke o autoru za kontakt (ime i prezime, titule, naziv i punu adresu ustanove u kojoj radi i e-poštansku adresu).

• Oblikovanje rukopisa
Članci i svi prilozi dostavljaju se na hrvatskom ili engleskom jeziku u elektroničkom obliku (Word for Windows) pisan oblikom slova Times New Roman veličine 11 točkica. Rad ne bi trebao imati više od 15 stranica, tipkanih 1,5 proredom te rubom širine 2,5 cm sa svih strana. Smije imati do ukupno 10 slika i/ili tablica i do 50 navoda iz literature. Svaki rukopis izvornog rada mora sadržavati sljedeće sastavnice: naslovnu stranicu, proširene strukturirane sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku, organizacijske sastavnice ovisno o vrsti znanstvenoga članka, priloge (slike i tablice) i popis literature. Prošireni strukturirani sažetak (naslov rada, autori, naziv i adresu ustanove, cilj, metode, rezultati, rasprava i zaključak) koji smije sadržavati do 600 riječi, treba napisati na engleskom jeziku ako je rad napisan na hrvatskom odnosno na hrvatskom ako je rad napisan na engleskom jeziku. Naslovna stranica sadrži: puni naslov rada, puna imena i prezimena svih autora (bez titula) nazive ustanova autora i do 6 ključnih riječi bitnih za brzu identifikaciju i klasifikaciju sadržaja rada. Izvorni radovi sadrže: uvod, cilj rada, metode rada, rezultate, raspravu, zaključke i literaturu. Uvod je kratak i jasan prikaz problema, cilj sadrži kratak opis svrhe istraživanja. Metode se prikazuju tako da čitatelju omoguće ponavljanje opisana istraživanja. Poznate se metode ne opisuju, nego se navode izvorni literaturni podatci. Ako se navode lijekovi, rabe se njihova generička imena (u zagradi se može navesti njihovo tvorničko ime). Rezultate treba prikazati jasno i logički, a njihovu značajnost dokazati odgovarajućim statističkim metodama. U raspravi se tumače dobiveni rezultati i uspoređuju s postojećim spoznajama na tom području. Zaključci moraju odgovoriti postavljenom cilju rada. Popis literature počinje na zasebnoj stranici s rednim brojevima prema redoslijedu kojim se citat pojavljuje u tekstu. Literatura se citira prema dogovoru postignutom u Vancouveru, a za naslove časopisa treba rabiti kraticu navedenu u Index medicus. Na posebnoj stranici prilaže se popis tablica s rednim brojem i naslovom te popratnim objašnjenjima ispod tablice kao i popis slika s rednim brojem i naslovom te popratnim opisom ili legendom ispod slike. Tablice moraju imati redni broj koji ih povezuje s tekstom i naslov. Prikazuju se posebno u svojoj datoteci u izvornom obliku i PDF formatu. Slike moraju imati redni broj koji ih povezuje s tekstom i ime prvog autora rada. Prikazuju se zasebno u svojoj datoteci u JEPG ili TIF formatu razlučivosti ne manje od 300 dpi. 

Upute za pisanje popisa literature
Članak u časopisu (navedite sve autore ako ih je 5 ili manje, ako ih je više, navedite prva 3 i dodajte: i sur.: Smerdelj M, Pećina M, Hašpl M. Surgical treatment of infected knee contracture after war injury. Acta Med Croatica 2000; 53: 151-5.

Suplement časopisa Djelmiš J, Ivanišević M, Mrzljak A. Sadržaj lipida u placenti trudnica oboljelih od dijabetesa. Acta Med Croatica 2001; 55 (Supl. 1): 47-9.

Knjige i monografije Guluyer AY, ur. Health indicators. An international study for the European Science Foundation. Oxford: M. Robertson, 1983.

Poglavlje u knjizi Weinstein I, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. U: Sodeman WA, ur. Pathologic physiology: mechanism of disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974, 457- 72.

Disertacija ili magistarski rad Cigula M. Aktivnosti nekih enzima u humanom serumu kao pokazatelji apsorpcije žive (disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet, 1987, str. 127.

Članak sa znanstvenog skupa Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. U: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG (ur.). Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer, 2002; 182-91.

Članak objavljen u online znanstvenom časopisu Terauchi Y, Takamoto I, Kubota N. Glucokinase and IRS-2 are required for compensatory beta cell hyperplasia in response to high-fat diet-induced insulin resistance. J Clin Invest [Internet]. 2007;117. [cited 2007 Aug 12]. Available from: http:// www.jci. org/cgi/content/full/117/1/246

Internetska stranica Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc. c2000-01 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

Baza podataka na internetu Who’s Certified [Internet]. Evanston (IL): The American Board of Medical Specialists. c2000 [cited 2001 Mart 8]. Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp

Softver (program) Epi Info [kompjutorski program]. Verzija 6. Atlanta, GA. Center for Disease Control and Prevention, 1994.

• Opće napomene
Autori rada mogu predložiti do 4 recenzenta s ekspertnim znanjem o tematici rada, a konačna odluka o izboru ovisi o uredničkom odboru. Svaki rad mora proći najmanje dvostruku anonimnu recenziju. Ako recenzenti predlaže određene promjene ili dopune rada, nepotpisana kopija recenzije dostavlja se autoru za kontakt radi konačne odluke o doradi teksta. Autor za kontakt dobiva probni otisak prihvaćenog rada na korekturu. Uredništvo ne mora radove objavljivati onim redom kojim pristižu. Ako tiskanje rada zahtijeva veće troškove od uobičajenih Uredništvo časopisa može zatražiti od autora da sudjeluje u njihovom pokrivanju. Sadržaj Acta Medica Croatica može se reproducirati uz navod ‘’preuzeto iz Acta Medica Croatica’’

ARHIVA ČASOPISA
• Acta Medica Croatica 2023. – Volumen 77
Br.1. – Ožujak 2023. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2022. – Volumen 76
Br. 1 – Ožujak 2022. (PDF)
Br. 2 – 3 – Listopad 2022. (PDF)
Br. 4 – Prosinac 2022. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2021. – Volumen 75
Br. 1 – Travanj 2021. (PDF)
Br. 2 – Lipanj 2021. (PDF)
Br. 3 – Listopad 2021. (PDF)
Br. 4 – Prosinac 2021. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2020. – Volumen 74
Br. 1 – Ožujak 2020. (PDF)
Supplement 1 – Ožujak 2020. (PDF)
Supplement 2 – Lipanj 2020. (PDF)
Br. 2 – Lipanj 2020. (PDF)
Br. 3 – Listopad 2020. (PDF)
Br. 4 – Prosinac 2020. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2019. – Volumen 73
Br. 1 – Ožujak 2019. (PDF)
Br. 2 – Lipanj 2019. (PDF)
Br. 3 – Rujan 2019. (PDF)
Br. 4 – Prosinac 2019. (PDF)
Supplement 1 – Ožujak 2019. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2018. – Volumen 72
Br. 1 – Ožujak 2018. (PDF)
Br. 2 – Lipanj 2018. (PDF)
Br. 3 – Rujan 2018. (PDF)
Br. 4 – Prosinac 2018. (PDF)
Supplement 1 – Listopad 2018. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2017. – Volumen 71
Br. 1 – Travanj 2017. (PDF)
Br. 2 – Lipanj 2017. (PDF)
Br. 3 – Rujan 2017. (PDF)
Br. 4 – Prosinac 2017. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2016. – Volumen 70
Br. 1 – Ožujak 2016. (PDF)
Br. 2 – Lipanj 2016. (PDF)
Br. 3 – Rujan 2016. (PDF)
Br. 4 – 5 – Prosinac 2016. (PDF)
Supplement 1 – Listopad 2016. (PDF)
Supplement 2 – Prosinac 2016. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2015. – Volumen 69
Br. 1 – Ožujak 2015. (PDF)
Br. 2 – Svibanj 2015. (PDF)
Br. 3 – Rujan 2015. (PDF)
Br. 4 – Studeni 2015. (PDF)
Br. 5 – Prosinac 2015. (PDF)
Supplement 1 – Rujan 2015. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2014. – Volumen 68
Br. 1 – Ožujak 2014. (PDF)
Br. 2 – Svibanj 2014. (PDF)
Br. 3 – Lipanj 2014. (PDF)
Br. 4 – 5 – Prosinac 2014. (PDF)
Supplement 1 – Listopad 2014. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2013. – Volumen 67
Br. 1 – Ožujak 2013. (PDF)
Br. 2 – Travanj 2013. (PDF)
Br. 3 – Lipanj 2013. (PDF)
Br. 4 – Listopad 2013. (PDF)
Br. 5 – Prosinac 2013. (PDF)
Supplement 1 – Listopad 2013. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2012. – Volumen 66
Br. 1 – Ožujak 2012. (PDF)
Br. 2 – Svibanj 2012. (PDF)
Br. 3 – Srpanj 2012. (PDF)
Br. 4 – Listopad 2012. (PDF)
Br. 5 – Prosinac 2012. (PDF)
Supplement 1 – Listopad 2012. (PDF)
Supplement 2 – Listopad 2012. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2011. – Volumen 65
Br. 1 – Ožujak 2011. (PDF)
Br. 2 – Travanj 2011. (PDF)
Br. 3 – Lipanj 2011. (PDF)
Br. 4  – Rujan 2011. (PDF)
Br. 5 – Prosinac 2011. (PDF)
• Acta Medica Croatica 2010. – Volumen 64
Br. 1 – Ožujak 2010. (PDF)
Br. 2 – Svibanj 2010. (PDF)
Br. 3 – Srpanj 2010. (PDF)
Br. 4 – Listopad 2010. (PDF)
Br. 5 – Prosinac 2010. (PDF)
Supplement 1 – Listopad 2010. (PDF)

 

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00