NAKLADNIŠTVO > ČASOPIS >  SOCIJALNA PSIHIJATRIJA

ČASOPIS HRVATSKOGA PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA

UREDNIČKI ODBOR

Glavni urednici
Dražen Begić (Zagreb), Miro Jakovljević (Zagreb)

Počasni urednici
Ljubomir Hotujac (Zagreb), Vasko Muačević (Zagreb)

Članovi Uredničkog odbora
D. Begić (Zagreb), D. Beritić-Stahuljak (Zagreb), I. Filipčić (Zagreb), M. Jakovljević (Zagreb),
V. Jukić (Zagreb), M. Kramarić (Zagreb), A. Mihaljević-Peleš (Zagreb), A. Raič (Zagreb), P. Zmaić (Zagreb)

Adresa Uredničkog odbora
SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tehnička urednica
Dunja Beritić-Stahuljak (Zagreb)

Oblikovanje korica
Andrea Knapić (Zagreb)

Prijelom
Marko Habuš (Zagreb)

Tisak
Medicinska naklada d.o.o., Zagreb

 

Časopis je utemeljen 1973. u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i sjedište Uredničkog odbora.

Indeksiran je u bazama: SCOPUS, PsychINFO, Excerpta Medica (EMBASE), Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, HRČAK, CiteFactor Socijalna psihijatrija is indexed in SCOPUS, PsychINFO, Excerpta Medica (EMBASE), Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, HRČAK, CiteFactor

Izlazi četiri puta godišnje.

• Godišnja pretplata za ustanove iznosi 300,00 kn
• Godišnja pretplata za pojedince
150,00 kn
• Cijena pojedinačnog broja
50,00 kn (u cijenu su uključeni poštanski troškovi)

IBAN: HR2223600001101226715,
Medicinska naklada,
Cankarova 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
(za časopis Socijalna psihijatrija)

KONTAKT

socijalna.psihijatrija@kbc-zagreb.hr

UPUTE AUTORIMA

Socijalna psihijatrija je recenzirani časopis koji je namijenjen objavljivanju radova iz područja socijalne psihijatrije, ali i iz kliničke psihijatrije i psihologije, biologijske psihijatrije, psihoterapije, forenzičke psihijatrije, ratne psihijatrije, alkohologije i drugih ovisnosti, zaštite mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, epidemiologije, deontologije, organizacije psihijatrijske službe. Praktički nema područja psihijatrije iz kojeg do sada nije objavljen pregledni ili stručni rad. Svi radovi trebaju biti pisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi zaprimljeni radovi prolaze kroz isti proces recenzije pod uvjetom da zadovoljavaju i prate kriterije opisane u Uputama za autore i ne izlaze iz okvira rada časopisa. Uredništvo ne preuzima odgovornost za gledišta u radu – to ostaje isključivom odgovornošću autora. Časopis objavljuje sljedeće vrste članaka: uvodnike, izvorne znanstve- ne, stručne i pregledne radove, prikaze bolesnika, lijekova i metoda, kratka priopćenja, osvrte, novosti, prikaze knjiga, pisma uredništvu i druge priloge iz područja socijalne psihijatrije i srodnih struka. Iznimno Uredništvo časopisa može prihvatiti i drugu vrstu rada (pri- godni rad, rad iz povijesti struke i sl.), ako ga ocijeni korisnim za či- tateljstvo.

Tijekom cijelog redakcijskog postupka, Socijalna psihijatrija slijedi sve smjernice Odbora za etiku objavljivanja (Committee of publication ethics – COPE), detaljnjije na: https://publicationethics.org/ les/Code%20 of%20Conduct_2.pdf, kao i preporuke ponašanja, izvještavanja, ure- đivanja i objavljivanja znanstvenih radova u časopisima medicinske tematike kojeje objavio Međunarodni odbor urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE), detaljnije na: http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-re- commendations/.

Urednici časopisa Socijalna psihijatrija također su obvezni osigurati integritet i promicati inovativne izvore podataka temeljenih na doka- zima, kako bi održali kvalitetu i osigurali utjecaj objavljenih radova u časopisu, a sukladno načelima iznesenim u Sarajevskoj deklaraciji o integritetu i vidljivosti (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC5209927/).

• Uredništvo
Svaki rad zaprimljen u Uredništvu časopisa Socijalna psihijatrija pregle- dava glavni urednik. Ako rad ne zadovoljava kriterije opisane u Upu- tama za autore, glavni urednik časopisa rad vraća autoru. Radovi koji zadovoljavaju uvjete bit će upućeni na recenziju.

• Recenzija
Radovi koji su pisani prema Uputama za autore, šalju se na recenziju. Časopis Socijalna psihijatrija recenzentima savjetuje da se pridržavaju uputa u Uputama za recenzente koje su dostupne na mrežnim strani- cama Časopisa.

• Etički kodeks
Podrazumijeva se da su svi autori radova suglasni o publikaciji i da nije- dan dio rada nije prije publikacije u Socijalnoj psihijatriji već bio objavljen u drugom časopisu te da nije u postupku objavljivanja u drugom časopisu. Uredništvo može objaviti neki već prije tiskani tekst uz dogovor s au- torima i izdavačima.

Rad objavljen u Socijalnoj psihijatriji smije se objaviti drugdje bez do- puštenja autora, uredništva i izdavača, uz navod da je već objavljen u Socijalnoj psihijatriji.

• Autorska prava i licence
Nakon što je rad prihvaćen autori moraju jamčiti da su sva autorska prava na rukopis prenesena u časopis Socijalna psihijatrija. Izdavač (Me- dicinska naklada d.o.o.) ima pravo reproducirati i distribuirati članak u tiskanom i elektroničkom obliku bez traženja dopuštenja od autora. Svi objavljeni rukopisi podliježu licenci Creative Commons Attribution koja korisnicima omogućuje čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, ispis, pretraživanje ili povezivanje punih tekstova ovih članaka u bilo kojem mediju ili formatu. Također, korisnici mogu mijenjati tekst pod uvjetom da je originalni rad pravilno naveden i bilo kakva promjena pravilno naznačena. Potpuna zakonska pozadina licence dostupna je na: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

• Sukob interesa
Časopis Socijalna psihijatrija potiče i podržava sve autore i recenzente da prijave potencijalne sukobe interesa kako bi se osigurala transparen- tnost prigodom pripreme i recenzije radova. Prema ICMJE-u: „Sukob interesa postoji ako autorove (ili institucija u kojoj je autor zaposlen) – nancijske (zaposlenje, u posjedu dionica, plaćeni honorar), akademske, intelektualne ili osobne veze neprimjereno utječu na njegove odluke“ (detaljnije objašnjenje dostupno je na mrežnim stranicama ICMJE-a: http://www.icmje.org/con icts-of-interest/).

• Otvoreni pristup
Časopis Socijalna psihijatrija je časopis otvorenog pristupa i njegov je sadržaj dostupan besplatno na mrežnim stranicama časopisa.

• Naplata troškova prijevoda radova
Autor snosi dio troškova prijevoda na engleski ili hrvatski jezik, odno- sno lektoriranja rada.

• Oprema rukopisa
Rad i svi prilozi dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku. Prepo- ručena duljina teksta iznosi do 20 kartica (1 kartica sadrži 1800 znako- va s razmacima). Tekstove treba pisati u Wordu, fontom postavljenim za stil Normal, bez isticanja unutar teksta, osim riječi koje trebaju biti u boldu ili italiku. Naslove treba pisati istim fontom kao osnovni tekst (stil Normal), u poseban redak, a hijerarhiju naslova može se označiti brojevima (npr. 1., 1.1., 1.1.1. itd.).
Autoru koji je zadužen za dopisivanje treba navesti titulu, ime i prezi- me, adresu, grad, državu i adresu e-pošte. Također je potrebno navesti i ORCHID identi katore svih autora (više na https://orcid.org/register). Naslovna stranica rada sadrži: naslov i skraćeni naslov rada, puna imena i prezimena svih autora, naziv ustanova u kojima rade. Sažetak treba sadržavati do 200 riječi. U sažetku treba navesti temu i svrhu rada, metodologiju, glavne rezultate i kratak zaključak. Uz sažetak treba navesti 3 do 5 ključnih riječi koje su bitne za brzu identi kacijsku klasi kaciju sadržaja rada.
Znanstveni i stručni radovi sadrže ove dijelove: sažetak, uvod, cilj rada, metode, rezultati, rasprava i zaključci.
Uvod je kratak i jasan prikaz problema; u njemu se kratko spominju radovi onih autora koji su u izravnoj vezi s istraživanjem što ga rad prikazuje.

VIŠE

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00